INSULT (1A)

Просмотров: 3355

A. Tüüpkäsitlus

1. Anamnees:

- neuroloogiliste ärajäämanähtude tekke aja määramine (võimalused: tekke aeg pole teada (leitud, ärganud kaebustega jne) või kellaajaliselt sümptomite algus)
- kaasuvad haigused, eelkõige trombolüüsi vastunäidustused võimalusel tarvitatavad ravimid

2. Objektiivne seisund:

- neuroloogilise koldeleiu kirjeldamine
     *minimaalne tase: teadvus, pupillisümptomaatika, parees/pleegia, kõnehäire
- elulised näitajad:
     * arteriaalne vererõhk, südame löögisagedus ning rütm
     * SpO2, hingamissagedus teadvushäire puhul veresuhkru mõõtmine
     * kehatemperatuuri mõõtmine infektsiooni või hüpotermia kahtlusel, samuti teadvushäire puhul.
- potentsiaalselt trombolüüsitava haige puhul pole EKG teostamine aja kokkuhoiu mõttes kiirabietapis vajalik, kui patsiendil ei esine ägedale koronaarsündroomile viitavaid kaebusi

3. Käsitlus:

- perifeerse veeni kanüleerimine hapnikravi kui SpO2 <95%
- hüpertensiooni ravi, kui RRs>200 mmHg või RRd>120 mmHg (sobivad labetalool, enalapriil, klonidiin)
- hüpotensiooni ravi kui RRs<100 mmHg (infusioonravi, vajadusel vasopressorid)
NB! Ravi ei tohi pikendada potentsiaalse trombolüüsitava patsiendi haiglassejõudmise aega, mistõttu tuleb ravi jätkata kiirabiautos teel haiglasse.

4. Transport:

- trombolüüsitava patsiendi (sümptomite alguse aeg teada ning sümptomid pole kestnud üle 4,5 tunni) puhul kiire transport sobivasse haiglasse
- haigla teavitamine patsiendi seisundist ning kohalejõudmise ajast

B. Indikaatorid

1. Anamnees:

- Kas on välja selgitatud insuldi sümptomite tekkeaeg või on märge ebaselge tekkeaja kohta?
- Kas on uuritud võimalikke trombolüüsravi vastunäidustusi?

2. Objektiivne seisund:

- Kas on mõõdetud elulised näitajad (RR, fr., SpO2, GKS)?
- Kas teadvushäire puhul on mõõdetud ka veresuhkru väärtus ning kehatemperatuur?
- Kas on kirjeldatud neuroloogiline leid?
- Kas ägedale koronaarsündroomile viitavate kaebuste puhul on tehtud EKG ning seda õieti hinnatud?

3. Käsitlus:

- Kas patsiendile on rajatud veenitee?
- Kas hemodünaamika on stabiliseeritud piirides RRs 100 – 200 mmHg, kasutades juhendis soovitatud ravimeid?
- Kas hüpoksilisele patsiendile on rakendatud hapnikravi?
- Kas hüpoglükeemia on korrigeeritud?
- Kas hüpertermia puhul on patsient saanud palavikualandajat?
- Kas hüpotermia puhul on kasutatud termotekki ning sooja infusioonilahust?

4. Transport:

- Kas potentsiaalse trombolüüsitava patsiendi puhul on patsient kiiresti transporditud sobivasse haiglasse?
- Kas haiglat on patsiendi seisundist ning saabumisajast eelnevalt teavitatud?

INSULT

  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist ja sümptomite tekke ajast Soovituslik
Anamnees      
 

Välja on selgitatud info insuldi sümptomite tekke aja kohta

Loetletud on muud kaebused

Potensiaalselt trombolüüsitaval patsiendil on välja selgitatud võimalikud vastunäidustused trombolüüsraviks

On loetletud tarvitatavad ravimid

Välja on selgitatud patsiendi kaasuvad haigused

Objektiivne leid      
KNS

Teadvusseisund, GKS

Kirjeldatud on neuroloogiline koldeleid (pupillid, motoorne defitsiit, kõnehäire)

Ära on tuntud potensiaalselt trombolüüsitav patsient

 
Kardiovaskulaarsüsteem Südame löögisagedus, rütm, vererõhk    
Hingamissüsteem Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid Elulisi näitajaid on mõõdetud korduvalt  
Uuringud  

Mõõdetud on kehatemperatuur Mõõdetud on patsiendi veresuhkur

Teostatud on EKG, kui sümptomite tekkest on möödas üle 4,5 t või patsiendil esineb ägedale koronaarhaigusele viitavaid kaebusi

EKG
Käsitlus      
Protseduurid Patsiendile on rajatud veenitee Patsient on kardiomonitooritud  
Ravi Hemodünaamika on stabiliseeritud piirides RRs 100 – 200 mmHg, kasutades juhendis soovitatud ravimeid.

Hüpoglükeemia on korrigeeritud

Hüpertermia puhul on saanud patsient palavikualandajat

Hüpotermia puhul on alustatud patsiendi soojendamisega

Hüpoksilisele patsiendile on rakendatud hapnikravi

 
Transport      
 

Potensiaalne trombolüüsitav patsient on viivitusteta transporditud trombolüüsravi teostavasse haiglasse

Haiglat on eelnevalt teavitatud patsiendi saabumisest ning seisundist