KÕRGENENUD VERERÕHK (12B)

Просмотров: 8569

A. Tüüpkäsitlus

Anamnees

- Patsiendi praegused kaebused (nt. peavalu, ninaverejooks, kohin kõrvus, jõuetus, valu rinnus, õhupuudus vms.) ning nende kestvus
- Kas patsiendil on varasemast teada kõrgenenud vererõhk, kas talle on kirjutatud antihüpertensiivseid ravimeid, milliseid?
- Kas patsient on oma ravimeid regulaarselt tarvitanud või mingil põhjusel ravi katkestanud?
- Kas patsient on enne kiirabi kutsumist ise võtnud midagi ette vererõhu langetamiseks?
- Kas naispatsient võib olla rase?

Objektiivne seisund
- Vererõhu väärtused nii visiidi alguses kui ravi järgselt mõlemal käel
- Kardiaalne staatus
     o südamesagedus, rütm
     o perifeersed tursed, paismaks
- Kopsude kuulatlusleid, SpO2
- Neuroloogiline staatus
     o eelkõige meningiaalärritusnähtude, pareesi, afaasia, pupillidiferentsi puudumine
- Veresuhkru väärtus (diabeetik, rase)
- Kehatemperatuur vajadusel
- Stenokardia puhul EKG

Käsitlus
- Kui patsiendil puuduvad neurolgooilised ärajäämanähud, südamepuudulikkuse dekompensatsiooni, ägeda koronaarsüdndroomi või metaboolse häire sümptomid, siis tuleb patsiendi vererõhku langetada aeglaselt:
o kui patsient on oma ravimid võtmata jätnud, tuleks eelistada patsiendile kirjutatud ravimeid
o kui patsiendi vererõhk on kõrgenenud vaatamata regulaarsele ravimite tarvitamisele ning puuduvad hüpertoonilise kriisi sümptomid, siis on võimalikud ravivariandid:
      Ca-kanalite blokaatorid
          • Nt. Tbl. Nifedipiini 10 mg p/o
          • Ei sobi ägeda südamepuudulikkuse, subarahnoidaalse hemorraagia (SAH) ja intratserebraalse hemorraagia puhul
      AKE-inhibiitorid
      vajadusel kombineerida diureetikumiga
          • Nt. Tbl. Furosemiidi 20-40 mg p/o

Hospitaliseerimist vajavad seisundid
- Hüpertensiivne kriis
     o RRdiast >120 mmHg
     o esinevad organsüsteemide kahjustused

- Patsient kõrgenenud vererõhuväärtustega, kellel lisaks on peavalu, millist kunagi varem olnud ei ole (SAH!)
- Neuroloogilise koldeleiuga patsient
- Kardiaalselt dekompenseerunud patsient
     o kopsuturse
     o stenokardia, mis ei lahene peale vererõhu langetamist
- Patsient verevalumitega silma võrkkestal
- Eklampsia või preeklampsia

B. Indikaatorid

Anamnees
- Kas välja on selgitatud patsiendi kaebused?
- Kas on selgeks tehtud patsiendi eelnev hüpertensioonianamnees, regulaarne ravimite tarvitamine, praegu ettevõetud meetmed vererõhu langetamiseks?
- Kas naissoost patsiendi puhul on küsitud raseduse kohta?

Objektiivne seisund
- Kas patsiendil on korduvalt mõõdetud vererõhku mõlemal käel?
- Kas patsienti on hinnatud kardiaalse puudulikkuse osas?
- Kas stenokardia korral on tehtud patsiendile EKG ning seda adekvaatselt interpreteeritud?
- Kas patsindile on tehtud neuroloogiline ülevaatus?
- Kas vajadusel on patsiendil on mõõdetud veresuhkur?
- Kas patsiendil on mõõdetud vajadusel kehatemperatuur?

Käsitlus
- Kas patsiendile manustatud ravimid on vastavuses antihüpertensiivse patsiendi käsitlusjuhendiga?
- Kas visiidi lõpuks on patsiendi objektiivse seisundi näitajad normipiires (v.a. vererõhk, mis võib veel olla kõrgenenud, kuna vererõhu langetamine ei tohi olla järsk)?

Patsiendi kodusele ravile jätmine
- Kas anamneesi ning objektiivse leiu alusel ei esinenud patsiendil ühtegi hospitaliseerimist vajavat seisundit?

  1. KÕRGENENUD VERERÕHK
  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Anamneesist selguvad patsiendipeamised kaebused ja nendekestvus

Välja on selgitatudhüpertooniatõveanamnees ningtarvitatavad ravimid

Uuritud on, kas patsient on isevõtnud midagi ette vererõhulangetamiseks

Naispatsiendil on väljaselgitatud võimalik rasedus Välja on selgitatudpatsiendi kaasuvadhaigused
Objektiivne leid      
KNS Patsiendile on tehtudneuroloogiline ülevaatusningvälistatud äge neuroloogilinepatoloogia    
Kardiovaskulaarsüsteem

Südame löögisagedus,rütm,vererõhk mõlemal käel.Onmõõdetud korduvalt.

Hinnatudon kardiaalsepuudulikkuse tunnuseid.

   
Hingamissüsteem Hingamissagedus, SpO2,kopsude auskultatoorne leid Näitajaid on hinnatud korduvalt  
Uuringud  

Mõõdetud on patsiendikehatemperatuur ja veresuhkur

Teostatud on EKG

 
Käsitlus      
Ravi Patsiendile on manustaudravimeid, mis on vastavusesantihüpertensiivse ravi juhendiga Patsiendile on rakendatud temaenda poolt tarvitatavatantihüpertensiivset ravi (kui seevõtmata) Patsiendile on antudsoovitused
Koju jätmine      
 

Patsient on jäetud koju vaidtingimusel, kui:

-         Patsiendil ei esinehüpertensiivset kriisi

-         Puudub kahtlusneuroloogiliselepatoloogiale

-         Patsient on kardiaalseltkompenseeritud

-         Ei esine verevalumeidsilma võrkkestal

-         Patsient ei ole rase ning pole kahtlust eklampsiale või preeklampsiale