EPILEPTILINE HOOG (18B)

Klikke: 8538

A. Tüüpkäsitlus

Anamnees

- sageli pole anamneesi abivajajalt võimalik saada ning viite epileptilisele hoole annab pealtnägijate kirjeldus
- võimalusel tuleb välja selgitada epileptilise hoo kestvus ja/või korduvus
- info varasemate epileptiliste hoogude kohta ning antiepileptiliste ravimite tarvitamise kohta
- Kas patsiendil on hiljuti olnud peatraumat?
- Kas patsiendil on hiljuti olnud infektsioonhaigust?
- Kas patsient on tarvitanud alkoholi või alkoholi surrogaate?

Objektiivne seisund
- elulised näitajad:
     o teadvusseisund (GCS) o hingamissagedus, SpO2 o vererõhk, pulsisagedus o veresuhkru väärtus
     o kehatemperatuur
- vigastused:
     o kui patsient on ennast epileptilise hoo käigus vigastanud, siis need kirjeldada (sagedasemad peavigastus ning keeldehammustus)
- patsiendil võib esineda hoo järgselt neuroloogiline koldeleid

Käsitlus
- epileptilise hoo kestmisel või kordumisel
     o veenitee
     o bensodiasepiini manustamine (diasepaam 0,15 mg/kg i/v või 0,2 mg/kg per rectum; alternatiiviks midasolaam 0,1-0,2 mg/kg i/v), võib korrata
- stabiilne küliliasend kuni teadvuse täieliku taastumiseni
- kui patsiendil on jäänud oma regulaarsed ravimid võtmata, siis ravimi manustamine p/o peale adekvaatselt teadvusele tulekut
- palaviku korral antipüree tilise ravimi manustamine
- hüpoglükeemia korrektsioon
- kui patsient on ennast epileptilise hoo käigus vigastanud, siis vigastuse
käsitlus

Hospitaliseerimist vajavad seisundid
- esmakordne epileptiline hoog
- kestev epileptiline hoog (>5 minuti) ehk epileptiline staatus
- seeriakrambid (kui eelneva epilepsia diagnoosiga patsiendile pole see tüüpiline)
- peatrauma lähianamneesis
- patsient ei ole tulnud kiirabivisiidi lõpuks krambieelsele teadvusseisundile
- väline vigastus, eelkõige peatrauma, epileptilise hoo käigus
- värskelt tekkinud neuroloogiline koldeleid
- hüpertermia (t>38,5 C), kahtlus neuroinfektsioonile
- ebastabiilne hemodünaamika või hingamispuudulikkus
- puudub adekvaatne inimene, kes patsienti jälgiks (nt. avalik koht, üksik inimene, arestimaja jms.)

B. Indikaatorid

Anamnees
- Kas anamneesist selgub, miks epileptilist hoogu kahtlustatakse?
- Kas patsiendil on varem esinenud epileptilisi hooge ning kas ta tarvitab antiepileptilisi ravimeid?

Objektiivne seisund
- Kas on hinnatud patsiendi elulised näitajad (teadvusseisund, vererõhk, hingamissagedus ja SpO2, südame löögisagedus)?
- Kas on mõõdetud veresuhkru väärtus?
- Kas on mõõdetud kehatemperatuur?
- Kas on tuvastatud patsiendi välised vigastused?
- Kas on kirjeldatud neuroloogilise koldeleiu puudumine?
- Kas visiidi lõpuks on patsiendi objektiivse seisundi näitajad normipiires?

Käsitlus
- Kas patsiendi kestev epileptiline hoog on kupeeritud õiges annuses bensodiasepiiniga?
- Kas patsiendi hüpoglükeemia on korrigeeritud?
- Kas patsiendi hüpertermiat on ravitud?
- Kas patsiendile on antud tema enda epilepsiaravimit, kui see on välja kirjutatud, eelnevalt manustamata ning kiirabivisiidi kohas käepärast ja patsient on tulnud selgelt teadvusele?

Patsiendi kodusele ravile jätmine
- Kas anamneesi ning objektiivse leiu alusel ei esinenud patsiendil ühtegi hospitaliseerimist vajavat seisundit?

  1. EPILEPTILINE HOOG
  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Anamneesist selgub, miks epileptilist hoogu diagnoositiVälja on selgitatud epileptilise hoo kestvus ja korduvus ning milliseid ravimeid patsient tarvitab

Välja on selgitatud, kas patsiendil on varem esinenud epileptilisi hooge

Välistatud on peatrauma epileptilise hoo põhjusena Välistatud on infektsioon epileptilise hoo põhjusena

  Välja on selgitatud, kas patsient on tarvitanud alkoholi või selle surrogaate
Objektiivne leid      
KNS Teadvusseisund, GKS, neuroloogilise defitsiidi puudumine hoo järgselt Teadvusseisundit on hinnatud korduvalt, kui see on algselt olnud häirunud  
Kardiovaskulaarsüsteem Südame löögisagedus, rütm, vererõhk Näitajaid on hinnatud korduvalt  
Hingamissüsteem Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid Näitajaid on hinnatud korduvalt  
Välised vigastused Uuritud ning kirjeldatud on väliseid traumatunnuseid    
Uuringud Mõõdetud on patsiendi veresuhkru väärtus Mõõdetud on patsiendi kehatemperatuur  
Käsitlus      

Protseduurid

 

Patsiendile on rajatud veenitee (kestev ep hoog)

Patsiendi haavad on vajadusel puhastatud ning seotud

 
Ravi  

Patsiendile on rakendatud hapnikravi

Patsiendile on manustatud epileptilise hoo ajal bensodiasepiine piisavas annuses

Patsiendile on manustatud tema enda epilepsiaravimit, kui see on võtmata ja saadaval

Patsiendi hüpoglükeemia on korrigeeritud

Patsiendi hüpertermiat on ravitud

 
Koju jätmine      
 

Patsient on jäetud koju vaid tingimusel, kui tal:

-         oli tegemist korduva epileptilise hooga, mis möödus ning patsient tuli krambieelsele, teadvusseisundile, puudub värske neuroloogiline koldeleid

-         puuduvad välised vigastused, mis vajavad meditsiinilist sekkumist

-         epileptilise hoo põhjuseks ei ole trauma või infektsioon

-         elulised näitajad on stabiilsed

-         on inimene, kes jääb patsiendi juurde