SELJAVALU (17B)

Klikke: 8930

A. Tüüpkäsitlus

Anamnees

- Seljavaluga patsiendi puhul tuleb välja selgitada valu
     o lokalisatsioon, kiirgumine
     o kestvus
     o iseloomu muutus ajas
     o korduvus
     o seos eelneva trauma või infektsioonhaigusega
- Milliseid meetmeid on patsient ise kasutanud valu leevendamiseks ja nende efektiivsus?
- Kas esineb urineerimis- või defekatsioonihäireid?
- Kas patsient põeb kroonilisi haigusi ning milliseid ravimeid tarvitab?
- Võimalusel alkoholi, narkootikumide või ravimite kuritarvitamine

Objektiivne seisund
- Üldseisund
     o teadvusseisund
     o hingamissagedus, SpO2
     o südamesagedus ja rütm, vererõhk
     o kehatemperatuur
     o veresuhkru väärtus
     o kõhu palpatoorne leid
- Lokaalne staatus
     o Seljavalu tugevus (soovitatavalt kasutades valuskaalat (visuaalne analoogskaala ehk VAS) 0-10)
     o Kas esineb traumatunnuseid?
     o Lokaalne valulikkus
     o Motoorika häire: kas esineb lihasnõrkust või on liikumine/liigutamine raskendatud vaid valu tõttu
     o Laseque sümptom
     o Cauda equina sündroomi olemasolu või puudumine

Käsitlus
- Peamine eesmärk valu leevendamine vastavalt ”valutrepile”
     o Kerge ja mõõduka valu korral paratsetamool + NSAID
           Nt. T. Paracetamoli 1 g + T. Diclofenaci 50 mg p/o
     o Tugeva valu korral (VAS≥7) lisaks opiaat
           Nt. Tramadoli 100 mg p/o
- Diferentsiaaldiagnostiliselt on vaja mõelda seljavalu esile kutsuvale seisundile ning välistada eluohtlikud ning erakorralist sekkumist vajavad seisundid .

Mehaaniline seljavalu ilma neuroloogilise leiuta ei vaja hospitaliseerimist.

- Patsiendile tuleb selgitada seljavalu olemust ning anda soovitused edasiseks ravimite tarvitamiseks ning perearstile pöördumiseks

Hospitaliseerimist vajavad seisundid
- Patsiendid, kellel esinevad järgnevad kaebused või sümptomid, ei põe suure tõenäosusega iselimiteeruvat healoomulist seljavalu ning vajavad hospitaliseerimist:
     o seljavalu koos cauda equina sündroomiga
     o seljavalu, mille puhul on tekkinud neuroloogilise sümptomatoloogia süvenemine
     o seljavalu, mis ei ole leevendunud vaatamata adekvaatsele valuvaigistite tarvitamisele 4 nädala vältel
     o atüüpilised seljavalud
           seljavalu ei leevendu puhates või tekkib öösiti lamades, lokaliseerub torakaalpiirkonda
           esimest korda tekkinud seljavalu vanuses >65 aasta või seljavalu lastel
           uus seljavalu immuunsupresseeritud patsientidel või narkomaanidel, onkoloogilistel patsientidel
     o seljavalu koos kõrge kehatemperatuuriga
     o mujalt selga kiirguv seljavalu, mille korral on tegemist hospitaliseerimist vajava patsiendiga
           nt. kõhuaordi aneurüsm
     o trauma järgselt tekkinud seljavalu, kui trauma mehhanismi järgi võiks oletada selgrootraumat

B. Indikaatorid

Anamnees
- Kas on küsitletud nii seljavalu kestvuse, lokalisatsiooni, kiirgumise, iseloomu muutumise, korduvuse kui ette võetud leevendavate meetmete osas?
- Kas on välja selgitatud kaasuvad haigused, kasutatavad ravimid, kahjulikud harjumused?
- Kas on välistatud urineerimis- ja defektatsioonihäired?
- Kas on välistatud seljavalu seotus traumaga või eelneva infektsioonhaigusega?

Objektiivne seisund
- Kas on hinnatud patsiendi üldseisund?
     o patsiendi teadvus, hingamissagedus, SpO2, südamesagedus ja rütm, vererõhk on normi piires
- on mõõdetud kehatemperatuur ja veresuhkru väärtus
- on kirjeldatud kõhu palpatoorne leid
- Kas on hinnatud patsiendi lokaalne staatus
     o puudub cauda equina sündroom
     o puuduvad traumatunnused
     o patsiendi neuroloogiline leid ei ole halvenenud võrreldes varasemaga (kui on varasemast kirjeldatud)

Käsitlus
- Kas patsient on saanud adekvaatset valuravi?
- Kas anamneesi ja objektiivse leiu alusel pole kahtlust, et seljavalu põhjuseks on mõnest teisest organist kiirguv valu?
- Kas patsient on saanud soovitused edasiseks käitumiseks?

Patsiendi kodusele ravile jätmine
- Kas anamneesi ning objektiivse leiu alusel ei esinenud patsiendil ühtegi hospitaliseerimist vajavat seisundit?

  1. SELJAVALU
  Obligatoorne Sõltuvalt patsiendi seisundist Soovituslik
Anamnees      
 

Anamneesist selgub seljavalu kestvus, lokalisatsioon, iseloom ning kiirguvus.

Välja on selgitatud meetmed, mida on enne kiirabi kutsumist rakendatud seljavalu leevendamiseks ning nende efektiivsus

Välja on selgitatud teised kaebused, eelkõige urineerimis- ja defekatsioonihäirete olemasolu/puudumine

Välja on selgitatud seljavalu korduvus

Uuritud on seljavalu võimalikku seost trauma või infektsiooniga

Küsitud on patsiendi krooniliste haiguste ning igapäevaselt tarvitatavate ravimite kohta

 

Välja on selgitatud, kas patsient on tarvitanud alkoholi või selle surrogaate.

Küsitud on narkootiliste ainete tarvitamise ning tarvitamisviisi kohta.

Objektiivne leid      

KNS

Teadvusseisund, seljavalu tugevus (VAS), motoorika häire,

cauda equina sündroom, Laseque sümptom

   
Kardiovaskulaarsüsteem Südame löögisagedus, rütm, vererõhk    
Hingamissüsteem Hingamissagedus, SpO2, kopsude auskultatoorne leid    
Seedeelundkond Kõhu palpatoorne leid    
Välised vigastused Uuritud ning kirjeldatud on väliseid traumatunnuseid    
Uuringud Mõõdetud on patsiendi kehatemperatuur Mõõdetud on patsiendi veresuhkru väärtus  
Käsitlus      
Ravi Patsient on saanud adekvaatset valuravi (sõltuvalt valu tugevusest ja eelnevalt tarvitatud ravimitest)   Soovitused edaspidiseks käitumiseks ja raviks
Koju jätmine      
 

Patsient on jäetud koju vaid tingimusel, kui:

-         puudub akuutne neuroloogiline leid

-         pole tegemist traumaga

-         pole palavikku

-         ei ole kahtlust teistest organitest kiirguvale valule

-         pole tegemist atüüpilise seljavaluga

  Hospitaliseerida tuleks ka patsient kelle seljavalu ei ole leevendunud 4 nädala jooksul vaatamata adekvaatselt tarvitatud valuvaigistitele