Isikuandmete töötlemise üldpõhimõtted

Просмотров: 1584

1. Üldine teave
Isikuandmed on igasugune selline teave füüsilise isiku kohta, mille alusel on vastav isik võimalik kas kaudselt või otseselt tuvastada. Inimese isikuandmete hulka kuuluvad näiteks tema nimi, aadress, kontaktandmed, aga samuti teave varandusliku seisukorra kohta jms. Lisaks kuuluvad isikuandmete hulka oma loomult tundlikumad andmed ehk eriliiki isikuandmed, milleks on muu hulgas inimese tervise andmed.
Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming. AS Karell Kiirabi töötleb isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid, tervishoiuteenuste osutamiseks.

2. Töötlemise õiguslikud alused
2.1. AS Karell Kiirabi on tervishoiuteenuse osutaja, kellel on saladuse hoidmise kohustus ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse §-st 41 tulenev õigus töödelda andmesubjekti nõusolekuta tervishoiuteenuse osutamiseks vajalikke isikuandmeid, sealhulgas eriliigilisi isikuandmeid ning §-st 593 lg2 alusel juurdepääs tervise infosüsteemis olevatele isikuandmetele tervishoiuteenuse osutamise lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.
2.2. Töötleme Teie isikuandmeid, kui:
2.2.1. pöördute kiirabisse või kutsute kiirabi läbi Häirekeskuse endale või kellelgi teisele;
2.2.2. patsient on märkinud Teid oma kontaktisikuks;
2.2.3. soovite enda ravidokumentide väljastamist;
2.2.4. saadate või esitate meile selgitustaotluse, märgukirja, teabenõude, kaebuse, ettepaneku või tänukirja;
2.2.5. kandideerite meile tööle;
2.2.6. külastate meie veebilehte – info arvuti ja meie veebilehe kasutamise kohta (näiteks arvuti IP aadress, geograafiline asukoht, veebilehitseja tüüp ja versioon, operatsioonisüsteem, külastuse aeg ja -kestus, lehekülgede vaatamise ja lehekülgedel liiklemise statistika).
2.3. Kogutud andmete säilitamisel lähtume õigusaktides toodud tähtaegadest.

3. Turvakaamerad
3.1. AS Karell Kiirabi mõnede tugipunktide territooriumil on vara säilimist ohustavate olukordade ärahoidmiseks, ohuolukorrale reageerimiseks või vara kahjustamisel kahju tekitaja väljaselgitamiseks paigaldatud turvakaamerad.
3.2. AS Karell Kiirabi territooriumile paigaldatud kaamerad asuvad hoonete välisseintel või siseruumides, need edastavad reaalajas pilti, salvestavad selle ning võimaldavad seda hiljem töödelda ja taasesitada. Kaameratega ei ole lubatud salvestada heli ega jälgida konkreetset inimest, vaid ainult kindlat ala (nt ruumi või õueala) ja seal toimuvat. Hoones teavitavad kaamerate kasutamisest kaamera kujutisega sildid.
3.3. Kaamerate abil saadud andmete töötlemisel kasutame selliseid turvameetmeid, mis kaitsevad kogutud andmeid tahtmatu või ilma loata jälgimise, kopeerimise, muutmise, teisaldamise ja kustutamise eest. Kaamerate salvestistele on õigus ligi pääseda ainult selleks volitatud töötajatel. Salvestisi tohib edastada väljapoole AS Karell Kiirabi või võimaldada neile juurdepääsu ainult juhul, kui selleks on seadusest tulenev alus (nt politseile).
3.4. Kaamerate salvestisi säilitatakse 30 kalendripäeva. Pärast tähtaja möödumist kustutame salvestised kas andmete kustutamise funktsiooni või andmete üle salvestamisega, sõltuvalt kaamera tehnilistest võimalustest.

4. Turvalisus
AS Karell Kiirabi infosüsteemides hoitavate andmete turvalisuse tagamiseks on kehtestatud ettevaatusabinõud, et kaitsta teavet kadumise, väärkasutuse ja muutmise eest. Turvalisus- ja privaatsuspoliitikat vaadatakse perioodiliselt üle ja täiustatakse vastavalt vajadusele. Teie infole on juurdepääs ainult selleks volitatud isikutel.

5. Isikuandmete kaitse
5.1. AS Karell Kiirabi rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) patsiendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.
5.2. AS Karell Kiirabi võib avaldada Teie isikuandmeid:
5.2.1. seaduspärase nõudmise alusel – nt politsei, Eesti Haigekassa, Terviseamet, kindlustusandja kindlustusjuhtumi esinemisel jms.
5.2.2. oma õiguste kaitseks ja turvalisuse tagamiseks – nt pettuse, vara hävimise vms kahtluse korral.

6. Enda kohta käivate andmetega tutvumine
6.1. Teil on õigus:
6.1.1. tutvuda andmetega, mida oleme Teie kohta kogunud;
6.1.2. taotleda ebaõigete isikuandmete parandamist või täiendamist, kui need on valed või ebapiisavad;
6.1.3. nõuda isikuandmete, mille kasutamiseks puudub meil seaduslik alus, kustutamist;
6.1.4. taotleda isikuandmete töötlemise piiramist (nt ajaks kui Teie isikuandmete õigsust kontrollitakse);
6.1.5. esitada vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes.
6.2. Enda kohta esitatud vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta esitage meile omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatud taotlus. Taotluse võib esitada kohapeal ja anda see struktuuriüksuse juhataja kätte või saata postiga aadressile Siduri 3, Tallinn 11313 või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
6.3. Vastuväidete korral vastame Teie esitatud taotlusele esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul. Teie kohta kogutud andmed väljastame vastavalt Teie soovile kas paberil või elektrooniliselt. Kui meil on põhjendatud kahtlused taotluse esitanud isiku identiteedi suhtes, võime nõuda taotluse esitaja isiku tuvastamiseks täiendava teabe esitamist. Andmed väljastatakse isikut tõendava dokumendi alusel või krüpteeritult isikukoodile.
6.4. Teie andmete turvalisuse huvides telefoni teel andmeid ning infot patsiendi kohta ei väljastata.
6.5. Isikuandmeid ei väljastata, kui see võib:
6.5.1. kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
6.5.2. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;
6.5.3. raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
6.5.4. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist.

7. Õiguste kaitse ja kontaktandmed
7.1. Isikuandmete töötlemisega seonduvate küsimustega on Teil võimalus pöörduda AS Karell Kiirabi andmekaitsespetsialisti poole.
7.2. Vastutav töötleja on AS Karell Kiirabi, registrikood 10368215, aadress Siduri 3, Tallinn 11313, e-post Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., veebilehe aadress www.karellkiirabi.ee, telefon +372 510 8485.

7.3. Juhul kui Te leiate, et oleme isikuandmete töötlemisel rikkunud Teie õigusi, on Teil võimalus pöörduda kaebusega AS Karell Kiirabi andmekaitsespetsialisti või Andmekaitse Inspektsiooni poole (Väike-Ameerika 19, Tallinn 10129, e-post: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.).
7.4. AS Karell Kiirabi teeb kõik selleks, et kaitsta Teie isikuandmeid, järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte.

Kinnitaja: AS Karell Kiirabi juhatus
Kinnitatud: 31.10.2018 nr 1-1/10
Koostaja: andmekaitse töögrupp