Tulenevalt Vabariigi Valitsuse määrusest "Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord" (RT I 2002, 12, 61 vastu võetud 23.01.2002 nr 44) § 15 alusel palume edastada tagasiside AS Karell Kiirabi tegevusele.

Andmed on konfidentsiaalsed.

Haigla tagasiside

Lisa uus valik

Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord

§ 15.  Haigla ja kiirabi vaheline tagasiside
 (1) Haigla on kohustatud viivitamata teavitama kiirabibrigaadi tema poolt toodud patsiendi uurimisel haiglas ilmnenud, kiirabibrigaadi poolt eelnevalt tehtud diagnostilistest või ravivigadest, vältimaks sarnaste vigade kordumist.
 
 (2) Haigla on kohustatud ühe kuu jooksul pärast patsiendi haiglast väljakirjutamist või üleviimist teise haiglasse või patsiendi surma edastama kiirabibrigaadi pidajale andmed patsiendi edasise ravi ja selle lõppemise kohta ning hinnangu kiirabibrigaadi tegevusele. Teabe edastamise viis lepitakse kokku haigla ja kiirabibrigaadi pidaja vahel.
[RT I, 03.12.2014, 22 - jõust. 06.12.2014]

Kiirabikaardinumbri kirjeldus

10368215JÕHVI9220180220135014

10368215

JÕHVI92

20180220

135014

Kiirabipidaja reg. number

Kiirabibrigaadi kutsung (filiaal ja brigaadi number)

Kuupäev (AAAAKKPP)

Kiirabikaardi loomise kellaaeg (HHMMSS)